Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Tin học Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án): Lặp với số lần chưa biết trước

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án): Lặp với số lần chưa biết trước

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án): Lặp với số lần chưa biết trước

  • 2282 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vòng lặp While – do kết thúc khi nào

Xem đáp án

Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa biết trước số lần lặp vì vậy việc lặp chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.

   Đáp án: A


Câu 2:

Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là gì?

Xem đáp án

Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước đầu.

   Đáp án: B


Câu 3:

Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:

   i := 5;

   While i>=1 do i := i – 1;

Xem đáp án

Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện 5 lần vì i = 5 mỗi lần kiểm tra i>=1 thì giảm i đi 1 đơn vị qua câu lệnh i := i – 1; vậy câu lệnh được thực hiện 5 lần.

   Đáp án: C


Câu 4:

Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

a:=10; While a < 11 do write (a);

Xem đáp án

Vì 10<11 nên đưa ra màn hình giá trị của a là 10 qua câu lệnh write(a);

   Đáp án: A


Câu 5:

Câu lệnh sau giải bài toán nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

Xem đáp án

Câu lệnh trên giải bài toán tìm UCLN của M và N. Với ý tưởng, kiểm tra xem M, N có giá trị khác nhau không. Nếu có thực hiện kiểm tra giá trị nào lớn hơn. Giá trị lớn hơn sẽ được gán bằng hiệ của số lớn trừ số bé. Việc làm thế cứ lặp đi lặp lại đến khi hai giá trị bằng nhau thì đưa ra UCLN của nó.

   Đáp án: A


Câu 6:

Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?

Xem đáp án

Hoạt động học cho đến khi thuộc bài là lặp với số lần chưa biết trước vì không biết đến khi nào sẽ thuộc, chỉ cần biết thuộc sẽ dừng.

   Đáp án: B


Câu 7:

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Xem đáp án

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

   while <điều kiện> do <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thường là 1 phép so sánh

   + Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

   Đáp án: D


Câu 8:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

Xem đáp án

Cấu trúc câu lệnh While- do có dạng:

   While <điều kiện > do < câu lệnh>;

   Ý nghĩa: Câu lệnh được thực hiện khi điều kiện được thỏa mãn. Do vậy mỗi lần thực hiện câu lệnh nó sẽ kiểm tra điều kiện, đúng sẽ thực hiện, sai thì dừng vòng lặp.

   Mà điều kiện của bài là S>108 vì vậy nó sẽ kiểm tra S< 108 thì tính tổng đến khi S>108 thì dừng. Trong Pascal S< 108 được viết là S< 1.0E8.

   Đáp án: C


Câu 9:

Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước:

Xem đáp án

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

    while <điều kiện> do <câu lệnh>;

   Đáp án: B


Câu 10:

Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh:

   x:=1; While x<=5 do write(‘Hoa hau’);

Xem đáp án

Vì x= 1<5 nên sẽ thực hiện câu lệnh write(‘Hoa hau’); → kết quả ra màn hình là nội dung trong dấu nháy đơn.

   Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay