Chủ nhật, 21/04/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

05/09/2021 2,107

Kết quả của phép toán 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

A. 2

Đáp án chính xác

B. 7

C. 5

D. 3

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án A

Câu trả lời này có hữu ích không?

2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 : 5, ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 05/09/2021 4,278

Câu 2:

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 05/09/2021 1,629

Câu 3:

Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/3

Xem đáp án » 05/09/2021 1,590

Câu 4:

Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

Xem đáp án » 05/09/2021 1,548

Câu 5:

Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 05/09/2021 1,225

Câu 6:

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: A =Đề kiểm tra 45 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Xem đáp án » 05/09/2021 770

Câu 7:

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3x3 + 5x + 4

b) Đề kiểm tra 45 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

 

Xem đáp án » 05/09/2021 587

Câu 8:

Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

Xem đáp án » 05/09/2021 538

Câu 9:

A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

Xem đáp án » 05/09/2021 473

Câu 10:

Hãy chọn kết quả đúng:

Xem đáp án » 05/09/2021 412

Câu 11:

Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:

Xem đáp án » 05/09/2021 265