Thứ năm, 30/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

05/09/2021 276

Hãy chọn kết quả đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

Đáp án chính xác

C. 14/5=2.8; 14 div 5 = 4; 14 mod 5 = 2;

D. 14/5=3; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 : 5, ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 05/09/2021 3,085

Câu 2:

Kết quả của phép toán 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 05/09/2021 1,742

Câu 3:

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 05/09/2021 1,480

Câu 4:

Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/3

Xem đáp án » 05/09/2021 1,294

Câu 5:

Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

Xem đáp án » 05/09/2021 1,222

Câu 6:

Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 05/09/2021 976

Câu 7:

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: A =Đề kiểm tra 45 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Xem đáp án » 05/09/2021 473

Câu 8:

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3x3 + 5x + 4

b) Đề kiểm tra 45 phút Tin học 8 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

 

Xem đáp án » 05/09/2021 463

Câu 9:

A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

Xem đáp án » 05/09/2021 376

Câu 10:

Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

Xem đáp án » 05/09/2021 376

Câu 11:

Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:

Xem đáp án » 05/09/2021 167